Sunday, June 04, 2006

Tal av Rasmus Fleischer, Piratbyrån

Här följer det tal Rasmus Fleischer från Piratbyrån höll på demonstrationen på Mynttorget den 3/6 2006:

---

När vi startade Piratbyrån, sensommaren 2003, anade vi nog att frågan vi gav oss in i inte var något överblåsande, utan tvärtom bara skulle fortsätta att växa i betydelse. Men att det skulle ske såhär explosivt, det kunde vi aldrig föreställa oss.
Piratbyrån har varit en oerhört lärorik process. Vi har etablerat ett ständigt pågående samtal bland alla de som likt oss menar att detta är framtidsfrågor som förtjänar att fördjupas och sättas i större sammanhang. Tillsammans med konstnärer, IT-folk, politiker och de över 60000 medlemmarna i vårat nätforum.

Den 31 maj 2006 stoppades detta samtal, på order av en organisation företrädande vissa filmbolag, i och med det urskillningslösa beslagtagandet av servrar. Officiella syftet var att utröna om sökmotorn The Pirate Bay på något sätt kan tänkas överträda upphovsrätten.
Branschorganisationen MPAA har gjort till sin strategi att utnyttja kryphål i lagen – med regeringens goda minne. Det handlar inte alls så mycket om att åtala och avkunna en dom, utan tillslaget är i första hand en ren sabotageaktion. Syftet är att låta datorer samla damm i polisens förråd, så att fildelningsteknikens infrastruktur såväl som Piratbyråns opinionsbildning ska ligga nere i månader och år. Även om beslagtagandet av över 200 hemsidor därefter underkänns i domstol och staten får betala ut stora skadestånd, är den önskade sabotageeffekten uppnådd.
Alla de pengar som plöjs ner i kriget mot fildelningen bör ses som en gigantisk statlig subvention till en handfull företag, som delvis håller på att göras onödiga.

Det är naturligtvis bra att frågan om ministerstyre kommer upp, även om den bara är en liten del av det hela.
Personligen kan jag tycka att det kvittar huruvida påverkan från Hollywood till Washington till Thomas Bodström till Håkan Roswall gick i form av skrivna order eller som underförstådda önskemål och hot som avhandlades kaffepauser. Det är lika illa. Och den huvudansvarige är Sveriges justitieminister, Thomas Bodström. En man som sedan tidigare ställt sig i EU-bräschen för att förbjuda anonym internettillgång och kontantkort till mobilen, och helt avskaffa rättssäkerheten kring allt användande av ny teknologi som inte uppskattas av de företag som tidigare kunde expandera tack vara sin dominans över enkelriktade massmedier.

Men internet är ett kommunikationsmedium, och varje försök att göra om det till någonting annat kommer att få katastrofala effekter. Vi har en föraning om dessa nu!
På order från ett litet särintresse har man försökt slå ut en hel infrastruktur som KAN användas för att skicka Hollywoodfilmer, men används för utbyte av allt mellan himmel och jord.

Inse vad det innebär att försöka stoppa mänsklig kommunikation! Precis som utbytet av brända skivor eller den fysiska kopieringen från bärbara hårddiskar i praktiken accepteras och måste accepteras om vi inte ska ha en polisstat, måste även fildelningen accepteras. Den måste få ha sin indexering och sin infrastruktur.
Kopieringen blir ni aldrig av med. Frågan är egentligen bara om den ska tvingas gå vägen från person till person, vilket innebär ett mer begränsat utbud som i högre grad domineras av topplistekultur, eller om vi ska dra full nytta av den unika kulturella bredd som finns i fildelningsnätverken.
Särintressen är rädda för en ny kulturell logik. Regeringen böjer sig villigt – till den grad att man saboterar själva den teknik som otaliga oberoende kulturproducenter själva använder för att nå ut.

* Vi kräver att ALLT politiskt samröre med MPAA avbryts, och att rättssystemet inte på något sätt ger sådana lobbygrupper en priviligierad position!
* Vi kräver att Bodström avgår och att Roswall tar time-out!
* Vi kräver en ovillkorlig rätt att tillhandahålla möjligheten att utbyta ettor och nollor!
* Vi kräver att alla beslagtagna servrar omedelbart lämnas tillbaka med en ursäkt, och att utredningen läggs ner och framför allt inte fördröjs!
* Särskilt kräver vi i Piratbyrån att vår opinionsbildande verksamhet via hemsidan tillåts fortsätta!

(mer av Rasmus Fleischer finns på Copyriot)

4 Comments:

Blogger RedCloud said...

Kanske vi skulle koncentrera oss på denne Håkan Roswall. Har Sverige råd att ha så inkompetenta nickedocke åklagare ? Får han gå när skadestånden mot staten växer till miljonbelopp ? Skulle tippa på att hans karriär är körd i botten nu ? Eller...han blir sparkad UPPÅT istället, vilket är mycket farligare. Det är en rättskandal att åklagarna ö.h.t får så stor makt i ärenden som de inte har en aning om.

11:20 PM  
Blogger Calle said...

Forstsätt hacka på TPB. Bra reklam! Det har aldrig varit så mycket trafik som nu enligt Alexa;

http://www.alexa.com/data/details/traffic_details?q=&url=www.thepiratebay.org

5:11 AM  
Blogger Daemonmonkey said...

Jag bara undrar som tekniker. Ryckte de ur kablarna, eller tog de det lungt?Rdrog de strömsladden eller sänkte de servrarna ordentligt?

1:23 PM  
Blogger Fredrik said...

When we started The Bureau of Piracy, late summer 2003, we suspected that the issue we got our selfes into wasn't something that was going to blow over, rather the opposite - would continue to grow in significance. But not to these proportions - that, we could never have imagened.
The Bureau of Piracy has been an enormously instructive process. We have established a never ending conversation between all those who, like us, proclaims that these are issues concerning the future that need thorough attention now and be put in larger perspectives. Together with artists, IT-people, politicians and the more than 60.000 members of our webforum.

May the 31st of 2006 this conversation was put to an end, by orders of an organization that represents some corporations from the movie industry, as a consequence of the unjust raid and seizure of servers. The official purpose of this raid was to find out if the search engine The Pirate Bay in any way could transgress Swedish copyright law.
The lobby organization MPAA have made as their strategy to use loopeholes in the law - with the governments good consent. The raid and its aftermath isn't as much about prosecuting and deliver judgement as it is a deliberate
act of sabotage. The purpose is to let computers collect dust at poice
repositories, so that the infrastructure of filesharing technology as well as The Bureau of Piracy's influence of public opinion should be down for months and years. Even if the seizure of more than 200 web pages later fail trial in court and the state get to be liable large amounts for the damages, the MPAA has got the desired effect of sabotage.
All the money spent in the war on filesharing should be seen as a giant subvention aproved by the state handed out to a couple of companies, that are partially becomming superflous.

It is, of course, important that the accusations concerning our justice
minister's missuse of power is brought in to debate, even though it is just a smal part of a larger picture.
Personally, I am not really interested in wether influence from Hollywood to Washington to Thomas Bodström to Håkan Roswall got through black on white or as implied wishes and threats over a cup of coffee between meetings. It is
bad all the same. And the most liable person is the Minister of Justice, Thomas Bodström. A man who has allready stood up in the EU for abolishment of anonymous internet and cell phone access, and completely done away with the legal security around all use of new technology not appreciated by the
companies who earlier expanded thanks to their domination of one-way media.

But the Internet is a medium of communication, and every attempt to change it to something else will have catastrophic consequences.
Now we have a hunch of what these could be!
By the order of a small interest group they have tried to knock out a
complete infrastructure that COULD be used to send Hollywood movies, but is used to share anything you can think of.

Try to realize the consequences of trying to stop human communication!
Just as the exchange of CD-R or the physical copying from mobile hard drives are accepted in practice and has to be accepted in practice if we do not wish a police state, also filesharing has to be accepted. It has got to have its index and infrastructure. You will never get rid of copying.The issue is rather wether it should be forced to go through person to person, wich
narrows the range of culture to be dominated by top list culture, or if we should take full use of the unique width found in filesharing networks.
Small interests are afraid of a new cultural logic. The government bows
willingly - to the extent that they sabotage the technology that numerous of independent producers of culture use themselves to reach out.

* We demand that ANY political collaboration with MPAA is abolished, and that the system of justice not in any way give such lobby groups a position so privileged!
* We demand the resignation of Bodström and that Roswall takes time-out!
* We demand a unconditional right to exchange and supply ones and zeroes!
* We demand that all of the seized severs are returned with an apology, as the investigation to be closed and, foremost, not delayed!
* Especially we, in The Bureau of Piracy, demand that our influence on
public opinioun through our webpage is allowed to continue!

4:02 PM  

Post a Comment

<< Home